دیشب  کنارم خوابیده بودی و طبق معمول با هم  صحبت میکردیم

به عکس عروسی من و بابایی نگاه میکنی و میپرسی

-مامان تو علوس شده بودی؟؟

- آره مامان جان!

-بابایی دوماد شده بود؟

-بله عزیزم!

- رفتین آتلیه؟؟

- بعله!!

-مامان!پامین کجا بود؟ چرا پامین نیستش؟ پامین کجا بود؟؟  منو نبلدی؟؟ناراحت

تعجبقبلن هم از این سوالها پرسیده بودی اما ایندفعه خیلی متفکرانه تر بود...