کنجکاوی کودکانه

 

دارم خیاطی میکنم با کنجکاوی مثال زدنی دور وبرم میپلکه و هر دفعه یه جایی از چرخ خیاطی را مورد بررسی قرار میده!