نمی دونم چی بگم از دست تو که اینطور توی قلب و روح من ریشه دوانده ای!

بهت میگم عآآآآآآآآآآآآشقتم!

جواب میدی : آآآآآآآآآآآآآشششش(یعنی عاشقتم!!)

آخه فسقلی من چه کار کنم ازدست این شیرین زبونیات؟؟

میاد تو آشپزخونه صدام میکنه : مامان! مامان !

میگم بله !؟

کلی به زبون خودش جقول بقول سرهم میکنه و مثلا باهام حرف میزنه

بعدش گردنش را کج میکنه میگه باشه؟!

میگم باشه !

اونوقت قانع میشه و باز برمیگرده سر کارش!!قلب