پارمین کوچولو از وقتی وارد 11 ماهگی شده نسبت به قبل از آن تیزتر و باهوش تر شده به طوری که هرکاری را فقط یک دفعه ببینه یا هر صدایی را به طور کامل تقلیدمیکنه!

دیشب یه کار عجیب کرد که واقعا تصورش هم برام مشکل بود:

مشغول خیاطی بودم چرخ خیاطی را روی زمین گذاشته بودم و خورده پارچه ها اطرافم پخش بود (چرخ را پایین گذاشتم چون اگه روی میز باشه دائم پارمین از سروکولم بالا میره )

میبینم پارمین یک تیکه پارچه را دستش گرفته و اومده کنار من و سعی میکنه پارچه را زیر پایه چرخ بذاره تا من بدوزم !!!خودم کنار کشیدم ببینم چه کار میکنه نمیدونین با چه مهارتی پارچه را زیر پایه دوخت میذاشت!آخه بچه 11 ماهه را چه به این کارا؟؟؟