آقای پدر یه کوچولو سرما میخوره و پارمین کوچولو یه کوچولو ازش میگیره و چون کوچولوئه یه عالمه تب میکنه ومامانش شب تا صبح  بالا سرش میشینه  دستمال میذاره رو پیشونیش و پاشوره اش میکنه و اولین شب تب دار زندگی خوشگل مامان به خیر  میگذره و شکر خدا الان که دارم اینا را مینویسم کوچولوی من خوابه و دیگه امشب تب نداره!

خدایا هیچ بچه ای مریض نشه و تب نکنه !

نگران