وقتی پارمین به دنیا اومده بود یکی از بچه های نکته سنج فامیل پرسید:

وقتی پارمین پیر شد نوه دار شد اونوقت نوه هاش بهش میگن ننجون پارمین؟؟؟

سوالسوالسوالسوالسوالسوالسوال

اونجا بود که با خودم فکر کردم این یکی دیگه به عقلم نرسیده بود!!یول

آخه عادت کردیم ننجونا فاطمه و معصومه و اشرف و صغری و کبری باشن!!