همیشه هر دفه که سری به فروشگاه رفاه میزدیم بچه های کوچیک را میدیدم که پدر و مادرشون اونا را روی سبد خریدشون نشوندن دلم غش میرفت براشون و آرزو میکردم که یه روز منم بچه ای داشته باشم و اونو روی این سبد بنشونم!قلب

بله بالاخره این آرزوی منم برآورده شد عینک


البته به پارمین خانوم هم کلی خوش گذشت!زبانمژه