چند روزیه صدای چلپ چلپ  دست زدن های پارمین کوچولو،  اجازه فکر کردن به غم های موجود را به هیچ کس نمیده! خدایا شکرت هیچ چیزت بی حکمت نیست ...

پارمین کوچولو دس دسی میکنه و ما برا چند لحظه هم شده بی خیال اتفاقاتی که افتاده، مثل اون شاد میشیم و می خندیم!