امروز دختر نازنینم برا اولین بار اولین کلمه عمرش را به طور واضح ادا کرد!

بابا

حالا دیگه فقط تکرارش میکنه .

بهش میگم :پارمین بگو بابا!

تو چشمام نگاه میکنه و میگه: بابا!

  

 با تو انگار تو بهشتم، با تو پرسعادتم من!!

قلب