از هرکرانه تیردعا کرده ام روان

باشد کز آن میانه یکی کارگر شود... 


پ ن : تو این شب های عزیز بچه های مریض را از دعا فراموش نکنید 

برای ارشیای عزیزمون هم دعا کنید