وقتی خدا میخواست تو را بسازد ، چه حال خوشی داشت ، چه حوصله ای..

این موها ...

این چشم ها...

خودت می فهمی..؟

من همه ی این ها را دوست دارم...

"سال بلوا-عباس معروفی