دارم نماز میخونم 

میگم "سبحان ربی الاعلی و بحمده"

پارمین داد و هوارش میره بالا که :مامان نگو سبحان من دوسش ندارم 

بگو پارمین ربی الاعلی و بحمده

قهقههقهقههقهقههقهقهه

 

پ ن : سبحان پسر دوستمه که سه ماه از پارمین کوچیکتره و عید اومده بودن خونه امون چند روزی مهمون ما بودند !