بـرآمـد بـاد صـبح و بـوی نـوروز
بـه کـام دوسـتان و بخـت پـیـروز

مُـبارک بـادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
قلب