داریم با ذوق و شوق داستان شنگول و منگول را روایت میکنیم و دخترک جانمان با لذتی وصف ناشدنی غرق در داستانندهیپنوتیزم

میبینم بیش از حد ذهنش مشغوله ازش میپرسم چی شده جان دلم به چی فکر میکنی؟؟

میگه: چرا شنگول و منگول بابا ندارن؟سوال

من :تعجب

خوب اینم واسه خودش سوالیه؟ راستی چرا؟؟